Recenzió

dr. Fellegi Miklós, Füredi-Fülöp Judit, Kardos Barbara Ph.D., Dr. Kántor Béla, Dr. Musinszki Zoltán,  Dr. Pál Tibor, Pál Tiborné dr., Dr. Siklósi Ágnes, Tóth Zsuzsanna, Várkonyiné Dr. Juhász Mária, Dr. Veress Attila:

 „A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2013” c. könyvéről NovoSchool  Kft. – Pallas 70 Kft., Budapest, 2013.

A NovoSchool Kft. portfólióját a nyelvi, üzletviteli képzés és vizsgáztatás mellett szakkönyv kiadás tovább gazdagítja, melynek jelentős kötete a 2004. óta  évente megjelenő „A számvitel és adózás aktuális kérdései” című kiadványsorozat. A következőkben ezen könyvsorozat 2013. évben megjelent

A kötet a számvitel és az adózás jogszabályi hátterének követésével, a módosításokat kiváltó okok ismertetésével, aktualitásaik feldolgozásával és a korábbi állapottal való összehasonlítás ismertetésével foglalkozik. A szakkönyv a puszta elméleti megvilágításon túlmutat, igazodik a közgazdászok általános, kvantitatív alapokon nyugvó gondolkodásához, számszaki példákkal támasztja alá gondolatmenetét. A szakkönyv szerzői a gazdálkodástudomány felsőoktatásának aktív szereplői, nevükhöz többek között számos kiadvány, szakmai folyóiratokban megjelenő cikk, tanulmány, értekezés köthető.

Az a tény, hogy a kötet első sorban a mérlegképes könyvelők éves továbbképzését szolgálja, már alapvetően indokolja a téma fontosságát. A számviteli szabályozási környezetet a közelmúltban az adózáséhoz képest kisebb mértékű változás jellemezte, a globális folyamatok mellett makro szinten a magyar vállalati specifikumokhoz való alkalmazkodás indukálja főként a jogszabályi változásokat. Ezzel szemben az adóváltozásokat több dimenzióban érinti a kormány adópolitikai irányelveihez való alkalmazkodás, így a vállalkozói környezet javítása, a lakossági adminisztrációs terhek csökkentése és az adómorál javítása.

A kiadvány alapvetően két nagy szekcióra osztható a számvitel és az adózás aktuális kérdéseinek feldolgozása szerint. A fejezetek struktúrájukban, a téma feldolgozás módjában alapvetően eltérnek, ennek ellenére a szakkönyv egységesnek tekinthető. A különbözőséget az előzőekben kifejtett jogszabály módosítások eltérő jellege és számossága indokolja.

A számviteli szekció első alfejezetében összefoglalásra kerülnek a vonatkozó előírások módosításai pontos jogszabályi hivatkozások mellett, többnyire számszaki példával történő bemutatással egybekötve. A kiadvány fennmaradó négy alfejezete kiemelt számviteli kérdésekkel foglalkozik részletesen az elméleti és gyakorlati síkot összekötve.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló megjelenése a számviteli törvény mondhatni „leglátványosabb” 2013. évi változása, így a kérdéskör részletes taglalása kellően indokolt. A szakkönyv ezen beszámoló forma alkalmazhatóságának, felépítésének, a könyvvitel kapcsolódó kérdéseinek ismertetésén túlmenően kiemelten foglalkozik az áttérés, visszatérés témakörével, így a gyakorlati példákkal színesített alfejezet komplexitása révén jól támogatja a felmerülő gyakorlati teendőket.

Jelentős változás a számviteli törvényben az önellenőrzés számvitelével kapcsolatosan a lényeges hiba fogalmának, így a kapcsolódó újra közzétételi kötelezettség megszűntetése. A témakör teljes körű feldolgozásával foglalkozik egy külön alfejezet, melyet az előbbieken felül tovább indokol a közelmúlt instabil, gyakran változó jogszabályi háttere, hiszen ezek növelik a számviteli hiba elkövetésének valószínűségét.

A fennmaradó két alfejezet témáját a követelések és készletek számviteli kérdései adják. A vevői és egyéb követelések koncentrált bemutatása a bizonylatolás aktuális kérdéseinek és beszámolóban való megjelenítésük kérdésköreinek körbejárása mellett az év végi értékelés hangsúlyos ismertetése révén történik. Ez utóbbi a számviteli kezelés mellett a követeléskezelés módozatainak számbavételét is jelenti, mely jelen gazdasági környezetben kellő aktualitást kölcsönöz a témakörnek.

A kiadvány tanulmányozása során számomra a készletek számviteli kérdéseinek körüljárására vonatkozóan annak aktualitásának megítélése gondolkodtatott el a legjobban. Az alfejezet a vásárolt és saját termelésű készletek jogszabályi hátterét és számviteli kezelésének módját egy, a saját termelésű készletekre vonatkozó, összevont esettanulmány levezetésével. A kiadvány kellő részletezettséggel, oktató jelleggel bemutatja az elszámoló áras nyilvántartás speciális témaköreit, terjedelmi korlátain belül a készletek számviteléről koncentrált ismertetést nyújt.

Az adójogszabályok 2013. évi változásainak elméleti ismertetése jelenti a második fejezet első alfejezetét, míg a második alfejezetben esettanulmányokkal szemléltetik a szerzők a korábban leírtakat. Kellő hangsúlyt kap mindkét megvilágításban a 2013. január 1-jével kisadózó vállalkozás tételes adója és a kisvállalati adó, de elméletben többek között helyet kapnak olyan témakörök is, mint Horvátország EU csatlakozásának adójogi vonzata, a gyógyászati segédeszközök értékesítésének kedvezményes adómértéke, a jövedéki adózás teljes palettája, vagy akár a távközlési adó. Az esettanulmányok keretein belül összehasonlításra, bemutatásra kerülnek az új adónemek és megújuló szabályozások.

A szakkönyv struktúrájának érdekessége, hogy az egyes fejezetek diasor alapú módszerrel kerülnek bemutatásra. Jellemzően a számviteli fejezet tartalmaz hosszabb átkötéseket az egyes diák között, melyek a logikai áthidalásokat hivatottak szolgálni. Ezzel szemben az adózási szekcióra jellemzőek a rövidebb átkötések. Elkerülhetetlenül a kiadvány feldolgozása során eleinte rátéved az olvasó szeme diák sorszámára, azonban idővel ezt az egyes egységek logikai összefüggése feloldja.

Összefoglalóan véleményem szerint a kiadvány jól felépítet, koncentráltan, érthetően foglalja össze a témaköröket. A mérlegképes könyvelői körön felül jól alkalmazható a számvitel és adózás gyakorló szakemberei, így könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők részéről, de kiváló ismeretanyag vállalkozóknak is gyakorlatias szemléletmódja és érthető nyelvezete alapján, melyet alapul véve az oktatási célokat tekintve is maradéktalanul helyt áll a kötet.

Szerző: Mészáros László

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*