De ki az a TIVI?

Felszámolás alatt áll az a közvilágítási szolgáltató Kft., amely Esztergomban tegnap elkezdte az izzókat kiszerelni az utcai lámpatestekből. A cég ügyvezető igazgatója Drága Bálint.  A Tirisztoros és Villamosberendezéseket Tervező és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján a következő információk olvashatóak:

Tisztelt Hitelezõk!
Alulírott Drága Bálint ügyvezetõ a “TIVI” Tirisztoros és Villamosberendezéseket Tervezõ és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság „csõdeljárás alatt” (székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Ipartelep hrsz.: 30035/2., cégjegyzékszám: 11-09-000237, adószám: 10319969-2-11) képviseletében eljárva a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom:
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a ”TIVI” Kft. „cs.a.” kérelmére az 5.Cspk.11-11-000004/6. számú végzésével elrendelte a ”TIVI” Kft. „cs.a.” csõdeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történõ közzétételét. A végzés értelmében a csõdeljárás kezdõ napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének idõpontja, azaz 2012. január 4. napja.
A ”TIVI” Kft. „cs.a.” ezúton meghívja Önöket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. május 15. napján 9 órai kezdettel a 2509 Esztergom-Kertváros, Ipartelep 30035/2. hrsz. alatt a Központi Irodában tartandó egyezségi tárgyalásra.
Az egyezségi tárgyalás napirendje a következõ:
1.       Az átdolgozott fizetõképesség helyreállítását célzó program, valamint az egyezségi javaslat ismertetése
2.       A fizetési haladék szükségszerinti meghosszabbítása
3.       Egyebek
Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezõk csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezõi jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelõ felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:
–          30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
–          aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
–          amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezõt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerûen aláírt meghatalmazás.
A Hitelezõk a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelõnek (ez a csõdegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).
Az átdolgozott egyezségi javaslat 2012. május 8. napjától megtekinthetõ a ”TIVI” Kft. „cs.a.” székhelyén.
Esztergom, 2012. május 3.
Tisztelettel:
Drága Bálint ügyvezetõ
”TIVI” Kft. „cs.a.”
TÁJÉKOZTATÁS A “TIVI” KFT. “CS.A.”
CSÕDELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL
TISZTELT HITELEZÕK!
Alulírott Drága Bálint ügyvezetõ a “TIVI” TIRISZTOROS ÉS VILLAMOSBERENDEZÉSEKET TERVEZÕ ÉS GYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG “CSÕDELJÁRÁS ALATT” (székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Ipartelep hrsz.: 30035/2., cégjegyzékszám: 11-09-000237, adószám: 10319969-2-11) képviseletében eljárva az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a “TIVI” Kft. “cs.a.” kérelmére az 5.Cspk.11-11-000004/6.  számú végzésével elrendelte a “TIVI” Kft. “cs.a.” csõdeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történõ közzétételét.
A végzés értelmében a csõdeljárás kezdõ napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének idõpontja, azaz 2012. január 4. napja.
A végzés közzétételétõl a “TIVI” Kft. “cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdõ idõpontját megelõzõen, illetve azt követõen esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 90. napot követõ munkanapon megszûnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelõ által ellenjegyzett jegyzõkönyvi határozat alapján végzést hoz.
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a “TIVI” Kft. “cs.a.”-val szemben a csõdeljárás kezdõ napját megelõzõen keletkezett követeléseket 2012. január 4. napjának 0 órájától számított 30 (harminc) napon belül, azaz 2012. február 2. napjáig, illetve a csõdeljárás kezdõ napja után keletkezõ követeléseket 3 (három) munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által kirendelt DR. FELSÕ VÁLLALKOZÁSSZERVEZÕ ÉS CSÕDTANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 679.) vagyonfelügyelõ, illetve ezzel egyidejûleg a “TIVI” Kft. “cs.a.” (levelezési cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Ipartelep hrsz.: 30035/2.) részére.
A fennálló hitelezõi követelések vagyonfelügyelõ általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelõ összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelõ K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403136-31304018 számú bankszámlájára. A határidõk és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelõ számlaszámára történõ megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelõ általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.
A “TIVI” Kft. “cs.a.” meghívja a Hitelezõket, a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. február 15. napján 10.00 órai kezdettel a 2509 Esztergom-Kertváros, Ipartelep 30035/2. hrsz. alatt a központi irodában tartandó egyezségi tárgyalásra.
Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezõk csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezõi jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelõ felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:
–    30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
–    aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
–    amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezõt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerûen aláírt meghatalmazás.
A Hitelezõk a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelõnek (ez a csõdegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).
Az egyezségi javaslat 2012. február 8. napjától megtekinthetõ a Társaság székhelyén. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelezõ törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelõzõ 8 munkanappal a “TIVI” Kft. “cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezõi részére.
Esztergom, 2012. január 6.
Tisztelettel:
Drága Bálint ügyvezetõ
“TIVI” KFT. “CS.A.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*