Alaptörvénybe ütközik, ha mind első-, mind másodfokon ugyanaz a kormányhivatal jár el

Az Alkotmánybíróság kimondta: a jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására is, kivéve, ha az érintett közigazgatási szerven belül működik egy erre hatáskörrel rendelkező magasabb fórum. A testület megsemmisítette egy kormányrendelet azon rendelkezését, amely egyes ügyekben az első fokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki a fellebbezés elbírálására jogosult szervként is.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egyik bírája fordult indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz. A bíró álláspontja szerint sérti a jogorvoslathoz való jogot, hogy az előtte folyamatban lévő, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal hozott első fokon döntést, majd a jogszabály előírásainak megfelelően a másodfokú eljárást is ugyanezen hatóság folytatta le.
Az Alkotmánybíróság kiemelte: a jogorvoslathoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely azt kívánja meg, hogy az érintett jogát vagy jogos érdekét befolyásoló érdemi határozat felülvizsgálata érdekében más szervhez, vagy azonos szerv magasabb fórumához fordulhasson. Az Alaptörvény minden esetben megköveteli, hogy a jogorvoslati jog nyújtotta jogvédelem hatékony legyen, vagyis ténylegesen érvényesüljön, és képes legyen a döntés által okozott sérelem orvoslására.
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a közigazgatási hatáskörök észszerűsítése, valamint a költséghatékonyan működő szolgáltató állam megteremtése szükségessé teheti a közigazgatási intézményrendszer átalakítását. Az Országgyűlés és a Kormány széleskörű szervezetátalakítási jogosítványokkal rendelkezik, azonban ezek nem korlátlanok, hanem csak az Alaptörvény keretei között érvényesíthetők. Az Alaptörvényből nem vezethető le a fellebbezés biztosításának kötelezettsége a közigazgatás szervezetrendszerén belül, ám abban az esetben, ha a jogalkotó teremt ilyen lehetőséget, úgy arra ugyancsak vonatkozniuk kell a jogorvoslatot érintő alaptörvényi követelményeknek. Ha pedig egy jogszabály úgy rendelkezik, hogy mind első-, mind pedig másodfokon ugyanaz a kormányhivatal járjon el, akkor ez a szabályozás sem a más szervhez, sem pedig az azonos szerv magasabb fórumához fordulás alaptörvényi követelményét nem teljesíti.
A testület ezért kimondta: a támadott szabályozás ellentétes a jogorvoslathoz való joggal, mivel egyes környezetvédelmi tárgyú ügyekben folytatott fellebbezési eljárások esetében a szabályozás nem teljesíti a más szervhez, vagy az azonos szerv magasabb fórumához fordulás követelményét. Az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezést megsemmisítette, és egyes ügyekben alkalmazási tilalmat rendelt el.

A határozat teljes szövege elérhető az Alkotmánybíróság honlapján (alkotmanybirosag.hu). A határozathoz dr. Pokol Béla alkotmánybíró párhuzamos indokolást csatolt.